JEIGU PASTEBĖJOTE, KAD YRA APGAUDINĖJAMI VARTOTOJAI, PRANEŠKITE MUMS!
 • PAGRINDINIS
 • APIE CENTRĄ
 • ĮSTATYMAI
 • INSTITUCIJOS
 • KONTAKTAI
 • ARCHYVAS
 • NUORODOS
 • ELEKTRONINĖ PREKYBA
 • KELEIVIŲ TEISĖS
 • UKMERGĖS VARTOTOJAI


 • NEĮGALIESIEMS
 • PREKIŲ PARDAVIMO YPATUMAI


  11. Pardavėjui draudžiama:
  11.1. parduoti prekes, kurių mažmeninė prekyba yra uždrausta įstatymais ir kitais teisės aktais;
  11.2. parduoti prekes, kurių įsigijimas teisės aktų nustatyta tvarka nepatvirtintas prekių įsigijimą patvirtinančiais dokumentais;
  11.3. parduoti prekes be jų atitikties dokumentų, išduotų teisės aktų nustatyta tvarka;
  11.4. parduoti prekes, kurios nepaženklintos teisės aktų nustatyta tvarka;
  11.5. parduoti prekes, kurių tinkamumo naudoti terminas pasibaigęs;
  11.6. parduoti prekes, kurios buvo iš naujo perženklintos, perfasuotos (perpakuotos) ar kitaip apdorotos siekiant pratęsti jų tinkamumo naudoti terminą;
  11.7. nustatyti, kad prekės pirkėjui bus parduodamos tik tuo atveju, jeigu tuo pat metu ar kitomis sąlygomis pirkėjas nupirks tam tikrą prekių kiekį;
  11.8. suteikti teisę pirkėjui iš karto ar per tam tikrą laiką nusipirkus prekę gauti dovanų ar priedą prie prekės (išskyrus reklaminius priedus ar nusipirktos prekės priklausinius), jeigu tuo pažeidžiamos sąžiningos konkurencijos sąlygos arba klaidinamas pirkėjas;
  11.9. veikti pirkėją įkyriai siūlant prekes, nurodant kainoraščiuose, kainų etiketėse, parduotuvių vidaus ar lango vitrinose tariamą kainų sumažinimą, taip pat kitais gerai moralei ir viešajai tvarkai prieštaraujančiais būdais ar priemonėmis.
  12. Verstis licencijuojama mažmenine prekyba gali tik įmonės, įsigijusios šios veiklos licencijas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, jeigu įstatymai nenustato ko kita.
  13. Sekso reikmenimis, išskyrus kontraceptines priemones, prekiaujama specializuotose (tik sekso reikmenims skirtose) parduotuvėse.
  14. Mažmeninė prekyba naudotomis prekėmis leidžiama tik prekyvietėse ir specializuotose (tik naudotoms prekėms skirtose) parduotuvėse.
  Prekės turi būti švarios ir apdorotos, kad būtų nekenksmingos ir saugios, privalu nurodyti kiekvienos prekės kainą.
  Prie kiekvienos importuotų dėvėtų tekstilės gaminių ir avalynės siuntos turi būti dokumentas arba žyma siuntos lydimajame apskaitos dokumente, patvirtinantis (-i), kad siunta yra apdorota. Siuntos apdorojimą patvirtinančiame dokumente arba siuntos lydimajame apskaitos dokumente turi būti nurodytas siuntą apdorojusio juridinio asmens pavadinimas, adresas ir telefonas, apdorojimo data, būdas, gaminiams apdoroti vartotų cheminių medžiagų pavadinimai. Prekyvietėse ir specializuotų (tik naudotoms prekėms skirtų) parduotuvių prekybos salėse turi būti iškabos su užrašu, įspėjančiu pirkėjus, kad prieš naudojant šias prekes pagal paskirtį jas būtina papildomai apdoroti (išskalbti ir panašiai) - pašalinti dezinfekavimo priemonių likučius. Be to, apie tokio papildomo apdorojimo būtinybę kiekvieną pirkėją turi įspėti ir šias prekes parduodantis įmonės darbuotojas arba patentą įsigijęs fizinis asmuo.
  Parduodant naudotus buitinius elektrotechnikos gaminius, elektros įrenginius, mechanizmus, pirkėjui turi būti pateikta informacija apie kiekvienos prekės tinkamumą naudoti pagal paskirtį (nurodyta, kad prekė tinka naudoti pagal paskirtį, netinka naudoti pagal paskirtį, ją būtina taisyti (suremontuoti) ir panašiai), apie pakeitimus ir patobulinimus, jeigu jie buvo atlikti. Informacija pateikiama raštu. Jeigu prekė tinka naudoti pagal paskirtį, pirkėjui kartu su jo nusipirkta preke turi būti pateiktos gamintojo parengtos prekės naudojimo taisyklės (jeigu jų nėra – pardavėjo parengtos ir patvirtintos prekės naudojimo taisyklės, kuriose turi būti nurodyti pagrindiniai saugaus ir tinkamo prekės naudojimo reikalavimai).
  15. Parduodant dėl kokybės trūkumų nukainotas ne maisto prekes, be kitos teisės aktuose nustatytos informacijos apie prekę, pirkėjui kainų etiketėse ar kitaip raštu turi būti pateikta atitinkama informacija (nurodyta, kad prekė yra nukainota, dėl kokio kokybės trūkumo ji nukainota, kiek prekė kainuoja, ar jai suteikiama garantija). Tais atvejais, kai prekei nesuteikiama garantija, turi būti atitinkamas įrašas pirkėjui teisės aktų nustatyta tvarka išduotame prekės pirkimo–pardavimo dokumente.
  16. Parduodant restauruotą (atnaujintą) prekę, pirkėjui kainos etiketėje ar kitaip raštu turi būti pateikta informacija, kad prekė yra restauruota, ir nurodyta, kad prekė atitinka nustatytus saugos reikalavimus (jeigu jie prekei keliami).
  17. Parduodamos prekės turi būti saugios, t.y. prekė turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymuose, tai prekei taikomuose techniniuose reglamentuose ir kituose teisės aktuose nustatytus saugos reikalavimus.
  18. Parduodamos prekės turi būti tinkamos kokybės, t.y. prekės savybės neturi būti blogesnės, nei numatyta tai prekei taikomame techniniame reglamente (jeigu jis yra) ir prekės pirkimo–pardavimo sutartyje.
  19. Prekės savybės atitinka pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas, jeigu:
  19.1. prekė atitinka prekės gamintojo nurodytus pateikiamų normatyvinių dokumentų reikalavimus;
  19.2. prekė tinka naudoti tam, kam tokios rūšies prekės paprastai naudojamos;
  19.3. prekė atitinka kokybės rodiklius, kurių galima tikėtis atsižvelgiant į prekės prigimtį ir prekės gamintojo, jo atstovo ar pardavėjo viešai paskelbtus pareiškimus dėl prekės kokybės.
  20. Parduodamos prekės turi būti sukomplektuotos taip, kad atitiktų pirkimo–pardavimo sutartyse nustatytas komplektiškumo sąlygas, o jeigu sutartyse šios sąlygos neaptartos, sukomplektuotos taip, kad atitiktų prekybos papročių ir įprastai reiškiamus reikalavimus.
  21. Jeigu ko kita nenumato sutartis ar nelemia prievolės prigimtis, pardavėjas privalo perduoti pirkėjui prekes taroje ir supakuotas, išskyrus atvejus, kai prekių dėl jų pobūdžio nereikia perduoti taroje ar supakuotų.
  Kai sutartis nenumato reikalavimų dėl prekių taros ir pakuotės, perduodamos prekės turi būti supakuotos taip, kaip tokioms prekėms įprasta, o jeigu tara ar pakuotė gali būti įvairi, - taip supakuotos ar tokioje taroje, kad būtų užtikrintas tokios rūšies prekių tinkamumas jas laikant ar gabenant įprastinėmis sąlygomis.
  Jeigu privalomus reikalavimus dėl prekių taros ir pakuotės nustato įstatymai ar kiti teisės aktai, pardavėjas privalo perduoti pirkėjui prekes, kurių tara ir pakuotė atitinka įstatymų ar kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus.
  22. Sveriamiems produktams pakuoti naudojamos pakavimo medžiagos masė į prekės masę neįskaitoma, šios pakavimo medžiagos vertė į prekės kainą neįskaičiuojama.
  23. Prekių pervežimo, laikymo, išdėstymo sandėliuose ir prekybos salėje, taip pat prekybos jomis sąlygos turi atitikti teisės aktuose (Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose, higienos normose ir taisyklėse, toms prekėms taikomuose techniniuose reglamentuose ir panašiai), gamintojo pateikiamuose normatyviniuose dokumentuose (prekių ženklinimo etiketėse ir kitur), pirkimo–pardavimo sutartyse nustatytas sąlygas.
  24. Svarsčiai, svarstyklės ir kiti matavimo prietaisai, naudojami prekių masei, tūriui, ilgiui nustatyti, turi būti su galiojančiu patikros žymeniu ir tikti pagal matavimo ribas bei tikslumą. Matavimo prietaisai tikrinami Valstybinės metrologijos tarnybos nustatyta tvarka.


  Grįžti atgal
  Verta pažiūrėti:

  Keleivių vadovas
  (.pdf)
  Elektroninė prekyba
  (plačiau)
  Keleivių teisės
  (plačiau)
  Būk budrus mokėdamas elektroninėmis mokėjimo priemonėmis
  (plačiau)
  Esminiai statinio reikalavimai
  (plačiau)
  Informacija Pirkėjams
  (plačiau)
  Tyrimas
  (skaityti plačiau)


   

  Apsilankykite:

  www.esaugumas.lt

  www.lb.lt/lt/euras/

  www.renovacija.lt

  www.ecc.lt

  www.dolceta.eu

  Ką reikia žinoti perkant?  Apie Centrą | Įstatymai | Institucijos | Klausimai/Atsakymai | Straipsniai | Kontaktai