JEIGU PASTEBĖJOTE, KAD YRA APGAUDINĖJAMI VARTOTOJAI, PRANEŠKITE MUMS!
 • PAGRINDINIS
 • APIE CENTRĄ
 • ĮSTATYMAI
 • INSTITUCIJOS
 • KONTAKTAI
 • ARCHYVAS
 • NUORODOS
 • ELEKTRONINĖ PREKYBA
 • KELEIVIŲ TEISĖS
 • UKMERGĖS VARTOTOJAI


 • NEĮGALIESIEMS
 • Pagrindinės šio įstatymo sąvokos


  1. Gamtinės dujos – iš žemės gelmių išgaunamų angliavandenilių mišinys, kuris normaliomis sąlygomis yra dujinės būsenos.

  2. Gamtinių dujų įmonė – įmonė, kuri verčiasi bent viena iš šių veiklų: gamtinių dujų (toliau – dujų), tarp jų ir suskystintų, gavybos, perdavimo, paskirstymo, tiekimo, pirkimo bei laikymo ir yra atsakinga už susijusius su šiomis veiklomis komercinius, techninius ir (arba) eksploatavimo įpareigojimus. Galutiniai vartotojai dujų įmonėms nepriskiriami.

  3. Perdavimas – dujų transportavimas magistraliniu dujotiekiu vartotojams ir į laikymo vietas.

  4. Perdavimo įmonė – įmonė, kuri verčiasi dujų perdavimo veikla.

  5. Paskirstymas – dujų transportavimas skirstomuoju tinklu, siekiant pristatyti jas vartotojams.

  6. Paskirstymo įmonė – įmonė, kuri verčiasi dujų paskirstymo veikla.

  7. Tiekimas – dujų pristatymas ir(ar) pardavimas vartotojams.

  8. Tiekimo įmonė – įmonė, kuri verčiasi dujų tiekimo veikla.

  9. Laikymas – dujų sandėliavimas bei saugojimas dujų talpykloje.

  10. Laikymo įmonė – įmonė, kuri verčiasi dujų laikymo veikla.

  11. Gamtinių dujų talpykla – dujų įmonei priklausantys ir (arba) dujų įmonės valdomi įrenginiai dujoms laikyti, išskyrus tą įrenginių dalį, kuri naudojama dujų gavybos operacijoms.

  12. Suskystintų gamtinių dujų įrenginiai – terminalas gamtinėms dujoms skystinti arba suskystintoms dujoms priimti, laikyti ir vėl jas paversti į dujinę būseną.

  13. Magistralinis dujotiekis – aukšto slėgio vamzdynas, su juo susiję statiniai bei įrenginiai dujoms iš verslovių perduoti į dujų talpyklas, miestų ir gyvenviečių skirstomuosius tinklus arba į dujas naudojančius įrenginius iki dujų skirstymo stočių imtinai.

  14. Skirstomasis tinklas – vamzdynai dujoms iš magistralinio dujotiekio dujų skirstymo stočių pristatyti iki vartotojo sistemų, taip pat inžinerijos statiniai, įrenginiai bei priemonės šiems vamzdynams funkcionuoti.

  15. Sistema – dujų įmonei nuosavybės teise priklausantis ir (arba) dujų įmonės valdomas magistralinis dujotiekis ir (arba) skirstomasis tinklas, ir (arba) suskystintų gamtinių dujų įrenginiai, įskaitant kitus šios ir susijusių įmonių įrenginius, skirtus teikti papildomas paslaugas, reikalingas dujoms perduoti ir paskirstyti.

  16. Jungtinė sistema – keletas viena su kita sujungtų sistemų.

  17. Vartotojo sistema – vamzdynai ir įrenginiai dujoms iš magistralinio dujotiekio ar skirstomojo tinklo priimti ir saugiai panaudoti vartotojo reikmėms.

  18. Integruota gamtinių dujų įmonė – vertikaliosios arba horizontaliosios integracijos dujų įmonė.

  19. Vertikaliosios integracijos įmonė – dujų įmonė, kuri verčiasi ne mažiau kaip dviem iš šių veiklų: dujų gavybos, perdavimo, skirstymo, tiekimo arba laikymo.

  20. Horizontaliosios integracijos įmonė – įmonė, kuri verčiasi dujų gavybos, perdavimo, skirstymo, tiekimo ar laikymo veikla (bent viena iš jų) ir kartu su dujų ūkiu nesusijusia veikla.

  21. Sistemos naudotojas – įmonė, kuri tiekia į sistemą dujas arba kuriai dujos tiekiamos iš sistemos.

  22. Vartotojas – juridinis ir fizinis asmuo bei įmonė, neturinti juridinio asmens teisių, perkantys dujas.

  23. Galutinis vartotojas – vartotojas, perkantis dujas naudoti savo poreikiams.

  24. Laisvas vartotojas – vartotojas, turintis teisę laisvai pasirinkti tiekėją.

  25. Reguliuojamasis vartotojas – vartotojas, neturintis teisės pasirinkti tiekėjo.

  26. Saugumas – dujų tiekimo ir pristatymo patikimumas bei techninė sauga.

  27. Dujų tranzitas – dujų, kilusių iš kitos valstybės teritorijos ir skirtų trečiosios valstybės teritorijai, transportavimas per šalies teritoriją.

  27. Dujų tranzitas – dujų, kilusių iš kitos valstybės teritorijos ir skirtų šios ir (ar)trečiosios valstybės teritorijai, transportavimas per šalies teritoriją.

  28. Tiesioginis vamzdynas - jungtinę sistemą papildantis dujų vamzdynas (dujotiekis), jungiantis vartotojo sistemą su magistraliniu dujotiekiu ar skirstomaisiais tinklais, kad laisvasis vartotojas galėtų naudotis sistema.

  Straipsnio pakeitimai:

  Nr. IX-382, 2001-06-19, Žin., 2001, Nr. 56-1980 (2001-06-30), įsigalioja nuo 2001-07-01


  Grįžti atgal
  Verta pažiūrėti:

  Keleivių vadovas
  (.pdf)
  Elektroninė prekyba
  (plačiau)
  Keleivių teisės
  (plačiau)
  Būk budrus mokėdamas elektroninėmis mokėjimo priemonėmis
  (plačiau)
  Esminiai statinio reikalavimai
  (plačiau)
  Informacija Pirkėjams
  (plačiau)
  Tyrimas
  (skaityti plačiau)


   

  Apsilankykite:

  www.esaugumas.lt

  www.lb.lt/lt/euras/

  www.renovacija.lt

  www.ecc.lt

  www.dolceta.eu

  Ką reikia žinoti perkant?  Apie Centrą | Įstatymai | Institucijos | Klausimai/Atsakymai | Straipsniai | Kontaktai