JEIGU PASTEBĖJOTE, KAD YRA APGAUDINĖJAMI VARTOTOJAI, PRANEŠKITE MUMS!
 • PAGRINDINIS
 • APIE CENTRĄ
 • ĮSTATYMAI
 • INSTITUCIJOS
 • KONTAKTAI
 • ARCHYVAS
 • NUORODOS
 • ELEKTRONINĖ PREKYBA
 • KELEIVIŲ TEISĖS
 • UKMERGĖS VARTOTOJAI


 • NEĮGALIESIEMS
 • Ekonominės sankcijos


  1. Už šio Įstatymo 9 straipsnio 1 dalies reikalavimo nustatyta tvarka pateikti ataskaitą, iš kokių sudedamųjų dalių pagaminti parduoti Lietuvos Respublikoje skirti tabako gaminiai, pažeidimą tabako gaminių gamintojai ir (ar) importuotojai baudžiami nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių litų bauda.

  2. Už tabako auginimą, tabako gaminių gamybą, laikymą ir prekybą jais pažeidžiant šio Įstatymo 10 straipsnio 1 dalies arba 14 straipsnio 1 dalies reikalavimus (neturint nustatyta tvarka išduotos licencijos) juridiniai asmenys, užsienio juridinių asmenų filialai ir ūkininkai baudžiami nuo dešimties tūkstančių iki trisdešimties tūkstančių litų bauda.

  3. Už šio Įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje nustatyto draudimo įgalioti ar pagal sutartį perduoti kitiems asmenims teisę verstis turimose licencijose nurodyta veikla pažeidimą, už šio Įstatymo 12 straipsnio 3, 4, 5 ar 7 dalyje nustatytų tabako gaminių įsigijimo, tabako gaminių ar tabako pardavimo reikalavimų pažeidimą juridiniai asmenys, užsienio juridinių asmenų filialai ir ūkininkai baudžiami nuo trijų tūkstančių iki penkių tūkstančių litų bauda. Už šių draudimų ir reikalavimų pažeidimą, padarytą pakartotinai per vienerius metus nuo baudos paskyrimo, juridiniai asmenys, užsienio juridinių asmenų filialai ir ūkininkai baudžiami nuo penkių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų bauda ir panaikinamas licencijos galiojimas.

  4. Už šio Įstatymo 13 straipsnyje nustatyto draudimo parduoti oraliniam vartojimui skirtą, taip pat uostomąjį tabaką pažeidimą juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo penkių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų bauda.

  5. Už šio Įstatymo 14 straipsnio 3 dalies 1, 2, 3 ar 4 punktuose nustatytų tabako gaminių pardavimo, laikymo ar gabenimo draudimų pažeidimą, jeigu tai neužtraukia baudžiamosios atsakomybės, juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo dešimties tūkstančių iki trisdešimties tūkstančių litų bauda ir panaikinamas licencijos galiojimas.

  6. Už šio Įstatymo 14 straipsnio 3 dalies 5 punkte nustatyto tabako gaminių pardavimo, laikymo ar gabenimo draudimo pažeidimą juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo penkių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų bauda. Už šio draudimo pažeidimą, padarytą pakartotinai per vienerius metus nuo baudos paskyrimo, juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo dešimties tūkstančių iki dvidešimties tūkstančių litų bauda ir panaikinamas licencijos galiojimas.

  7. Už šio Įstatymo 14 straipsnio 3 dalies 6 ar 7 punktuose nustatytų tabako gaminių pardavimo, laikymo ar gabenimo draudimų pažeidimą, 14 straipsnio 5 dalies 1, 2 ar 3 punktuose nustatytų draudimų pažeidimą juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo trijų tūkstančių iki penkių tūkstančių litų bauda. Už šio Įstatymo 14 straipsnio 3 dalies 6 ar 7 punktuose, 14 straipsnio 5 dalies 1 ar 2 punktuose nustatytų draudimų pažeidimą, padarytą pakartotinai per vienerius metus nuo baudos paskyrimo, juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo penkių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų bauda. Už šio Įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 3 punkte nustatyto draudimo pažeidimą, padarytą toje pačioje prekybos vietoje pakartotinai per vienerius metus nuo baudos paskyrimo, juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo penkių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų bauda ir panaikinamas licencijos galiojimas toje prekybos vietoje, kurioje nustatytas pažeidimas. Nauja licencija neišduodama vienerius metus nuo licencijos galiojimo panaikinimo dienos.

  8. Už šio Įstatymo 15 straipsnyje nustatytų prekybos tabako gaminiais draudimų, 16 straipsnyje nustatyto prekių, skirtų tabako gaminiams rūkyti ar pasiruošti rūkyti, pardavimo draudimo pažeidimą juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo trijų tūkstančių iki penkių tūkstančių litų bauda. Už šių draudimų pažeidimą, padarytą pakartotinai per vienerius metus nuo baudos paskyrimo, juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo penkių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų bauda.

  9. Už šio Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyto reklamos draudimo pažeidimą juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo penkių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų bauda. Už šio draudimo pažeidimą, padarytą pakartotinai per vienerius metus nuo baudos paskyrimo, juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo dešimties tūkstančių iki dvidešimties tūkstančių litų bauda.

  10. Už šio Įstatymo 17 straipsnio 4 ar 5 dalyse nustatytų informacijos pateikimo reikalavimų pažeidimą juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių litų bauda. Už šių reikalavimų pažeidimą, padarytą pakartotinai per vienerius metus nuo baudos paskyrimo, juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo trijų tūkstančių iki penkių tūkstančių litų bauda.

  11. Už šio Įstatymo 18 straipsnyje nustatytų tabako gaminių įsigijimo ir (ar) vartojimo skatinimo draudimų, asmenų pasitelkimo šiai veiklai draudimo ar rėmimo ribojimų pažeidimą juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo trijų tūkstančių iki penkių tūkstančių litų bauda. Už šių draudimų ir ribojimų pažeidimą, padarytą pakartotinai per vienerius metus nuo baudos paskyrimo, juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo aštuonių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų bauda.  [Dalis taikoma nuo 2006-05-01

  12. Už šio Įstatymo 19 straipsnio 2 dalyje nustatyto reikalavimo įrengti restoranuose, kavinėse, baruose ir kitose žmonių aptarnavimui skirtose patalpose, kuriose neuždrausta rūkyti, atskiras patalpas (vietas) rūkantiems asmenims pažeidimą juridiniai asmenys baudžiami nuo vieno tūkstančio iki penkių tūkstančių litų bauda.]  13. Už šio Įstatymo nuostatų pažeidimus baudas skiria:

  1) Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos – už 9 straipsnio 1 dalies pažeidimą;

  2) Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba – už 10 straipsnio 1 dalies, 12 straipsnio 1, 3, 4, 5 ir 7 dalių, 13 straipsnio, 14 straipsnio 1 dalies, 14 straipsnio 3 dalies 1, 2, 3, 4 ir 6 punktų, 14 straipsnio 5 dalies, 15, 16 straipsnių, 17 straipsnio 1 dalies (išskyrus pažeidimus visuomenės informavimo priemonėse), 4 ir 5 dalių, 18 straipsnio, 19 straipsnio 2 dalies nuostatų pažeidimus;

  3) Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos – už 14 straipsnio 3 dalies 5 punkto (kai Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos pateikia pažeidimo protokolą) ir už 17 straipsnio 1 dalies nuostatų pažeidimus visuomenės informavimo priemonėse;

  4) Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos – už 14 straipsnio 3 dalies 6 ir 7 punktų nuostatų pažeidimus;

  5) valstybinė mokesčių inspekcija – už 14 straipsnio 3 dalies 1 ir 4 punktų nuostatų pažeidimus;

  6) savivaldybių vykdomosios institucijos – už 10 straipsnio 1 dalyje ir 14 straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų pažeidimus mažmeninės prekybos įmonėse, taip pat už 15, 16 straipsnių, 17 straipsnio 1 dalies (išorinės reklamos priemonėse), 4 ir 5 dalių, 18 straipsnio 1 dalies nuostatų pažeidimus;

  7) policijos įstaigų vadovai ar jų įgalioti asmenys – už 14 straipsnio 3 dalies 1, 2 ir 3 punktų nuostatų pažeidimus;

  8) Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareigūnai – už 14 straipsnio 3 dalies 1 ir 3 punktų nuostatų pažeidimus.

  14. Šio straipsnio 13 dalyje nurodytos institucijos, pagal kompetenciją skirdamos baudas už šio Įstatymo pažeidimus, konkretų baudos dydį nustato atsižvelgdamos į pažeidimo pobūdį ir atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes. Jeigu yra atsakomybę lengvinančių aplinkybių, skiriamos baudos dydis neturi viršyti ekonominės sankcijos už padarytą pažeidimą vidurkio, o jeigu yra atsakomybę sunkinančių aplinkybių, skiriamos baudos dydis turi būti ne mažesnis kaip ekonominės sankcijos už padarytą pažeidimą vidurkis. Kai yra atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, bauda skiriama atsižvelgiant į jų kiekį ir reikšmingumą. Baudos mažinimas ar didinimas motyvuojamas institucijos, skiriančios baudą už šiame Įstatyme nustatytų reikalavimų pažeidimus, nutarime.

  15. Atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis laikoma tai, kad juridiniai asmenys, užsienio juridinių asmenų filialai ar ūkininkai, padarę pažeidimą, savo noru užkirto kelią žalingiems pažeidimo padariniams, padėjo kompetentingoms institucijoms tyrimo metu, atlygino nuostolius ar pašalino padarytą žalą. Atsakomybę sunkinančiomis aplinkybėmis laikoma tai, kad juridiniai asmenys, užsienio juridinių asmenų filialai ar ūkininkai kliudė atlikti tyrimą, slėpė padarytą pažeidimą, tęsė pažeidimą nepaisydami kompetentingos institucijos nurodymo nutraukti neteisėtus veiksmus. Skirianti baudą institucija gali pripažinti atsakomybę lengvinančiomis ar sunkinančiomis aplinkybėmis ir kitas šioje dalyje nenurodytas aplinkybes.

  16. Įmonėms, kurių turimų licencijų galiojimas buvo panaikintas pagal šio straipsnio 3 ar 6 dalį, naujos licencijos neišduodamos penkerius metus nuo licencijų galiojimo panaikinimo dienos.

  17. Įmonių turimų licencijų galiojimas panaikinamas, jeigu pačioms įmonėms, įmonių administracijos vadovams ar kitiems įmonių darbuotojams (veikusiems įmonės vardu ar dėl jos interesų) yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis, įsiteisėjęs teismo nutarimas, sprendimas, įsiteisėjęs muitinės, mokesčių inspekcijos, policijos ar Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos atitinkamas nutarimas dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo už tabako ar tabako gaminių kontrabandą, falsifikuotų tabako gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą, tabako gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą be tabako gaminių įsigijimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų, taip pat už tabako gaminių be specialių ženklų – banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą. Šioms įmonėms, taip pat įmonėms, kurių turimos licencijos galiojimas panaikinamas pagal šio straipsnio 5 dalį, naujos licencijos neišduodamos.

  18. Licencijos galiojimą panaikina licencijas verstis tabako gaminių gamyba, didmenine ar mažmenine prekyba tabako gaminiais išduodančios institucijos pagal kompetenciją.

  Grįžti atgal
  Verta pažiūrėti:

  Keleivių vadovas
  (.pdf)
  Elektroninė prekyba
  (plačiau)
  Keleivių teisės
  (plačiau)
  Būk budrus mokėdamas elektroninėmis mokėjimo priemonėmis
  (plačiau)
  Esminiai statinio reikalavimai
  (plačiau)
  Informacija Pirkėjams
  (plačiau)
  Tyrimas
  (skaityti plačiau)


   

  Apsilankykite:

  www.esaugumas.lt

  www.lb.lt/lt/euras/

  www.renovacija.lt

  www.ecc.lt

  www.dolceta.eu

  Ką reikia žinoti perkant?  Apie Centrą | Įstatymai | Institucijos | Klausimai/Atsakymai | Straipsniai | Kontaktai