JEIGU PASTEBĖJOTE, KAD YRA APGAUDINĖJAMI VARTOTOJAI, PRANEŠKITE MUMS!
 • PAGRINDINIS
 • APIE CENTRĄ
 • ĮSTATYMAI
 • INSTITUCIJOS
 • KONTAKTAI
 • ARCHYVAS
 • NUORODOS
 • ELEKTRONINĖ PREKYBA
 • KELEIVIŲ TEISĖS
 • UKMERGĖS VARTOTOJAI


 • NEĮGALIESIEMS
 • Kelionės organizatoriaus ir kelionių agentūros teisės ir pareigos


  1. Kelionės organizatoriaus ir kelionių agentūros teises ir pareigas nustato Civilinis kodeksas, šis Įstatymas, Vartotojų teisių gynimo įstatymas, kiti įstatymai ir teisės aktai, turizmo paslaugų teikimo sutartis.

  2. Kelionės organizatorius, viešai reklamuodamas savo teikiamas paslaugas kelionių prospektuose, kataloguose ar kitoje turistinę kelionę aprašančioje medžiagoje, turi teikti neklaidinančią informaciją apie:

  1) transporto priemonę, kuria vykstama, jos charakteristiką ir kategoriją;

  2) apgyvendinimo tipą, objekto vietą, kategoriją ar patogumų lygį ir pagrindinius ypatumus bei klasę (pagal atitinkamas priimančiosios valstybės taisykles);

  3) maitinimą;

  4) maršrutą;

  5) valiutų keitimo sąlygas ir tvarką;

  6) valstybių, į kurias vykstama, pasienio formalumus ir vizų gavimo tvarką bei laiką, per kurį turi jas gauti;

  7) valstybių, į kurias vykstama, epidemiologinę būklę, imunoprofilaktikos reikalavimus, kuriuos reikia atlikti prieš vykstant į kelionę, taip pat sveikatos draudimo įforminimo tvarką;

  8) turizmo paslaugų teikimo sutarties įforminimo tvarką bei sąlygas;

  9) visą kelionės kainą, kainos dalį, kuri turi būti sumokėta iš anksto, bei likusios sumos sumokėjimo grafiką;

  10) kelionei organizuoti reikalingą mažiausią asmenų skaičių ir galutinį terminą informuoti turistą apie kelionės atšaukimą, nesurinkus nustatyto mažiausio asmenų skaičiaus.

  3. Kelionės organizatorius atsako už kelionių prospektuose, kataloguose ar kitoje turistinę kelionę aprašančioje medžiagoje pateiktą informaciją, išskyrus tuos atvejus, kai:

  1) turistui iki sutarties sudarymo buvo pranešta apie tokios informacijos pasikeitimus, o kelionių prospekte, kataloge ar kitoje turistinę kelionę aprašančioje medžiagoje buvo aiškiai numatyta pakeitimų galimybė;

  2) pakeitimai daromi po sutarties sudarymo abiejų sutarties šalių rašytiniu susitarimu.

  4. Prieš turizmo paslaugų teikimo sutarties pasirašymą kelionės organizatorius ir (ar) kelionių agentūra privalo įteikti turistui rašytinį dokumentą, kuriame būtų išsami informacija, nurodyta šio straipsnio 2 dalyje.

  5. Prieš išvykstant į kelionę, kelionės organizatorius ir (ar) kelionių agentūra privalo rašytine forma turistui laiku pateikti:

  1) informaciją apie tarpines stotis ir sustojimo laiką, buvimo vietą bei informaciją apie keleivio vietą transporto priemonėje;

  2) kelionės organizatoriaus ir (ar) kelionių agentūros atstovo pavardę, adresą ir telefono numerį ar vietinių agentūrų, į kurias turistas galėtų kreiptis pagalbos, adresus ir telefono numerius. Jei tokių atstovų ar agentūrų nėra, turistui privaloma nurodyti telefono numerį, kuriuo jis galėtų skambinti nenumatytu atveju, ar informaciją, kuri jam padėtų susisiekti su kelionės organizatoriumi ir (ar) kelionių agentūra;

  3) informaciją apie galimybę sudaryti draudimo sutartis, kad būtų padengtos turisto patirtos išlaidos dėl galimo kelionės atšaukimo, dėl aplinkybių, už kurias turistas atsako, arba dėl suteiktos pagalbos, įskaitant repatriaciją, nelaimingo atsitikimo ar ligos atveju.

  6. Jei į turistinę kelionę vyksta nepilnamečiai, kelionės organizatorius turi pateikti jų tėvams ar globėjams informaciją, leisiančią tiesiogiai susisiekti su vaiku ar atsakingu asmeniu vaiko buvimo vietoje.

  7. Jei turistų grupę sudaro daugiau kaip 15 vaikų iki 16 metų arba daugiau kaip 7 neįgalūs vaikai, tai kelionės organizatorius turi garantuoti, kad, be kelionės vadovo, šią turistų grupę lydėtų pilnametis asmuo.

  8. Kelionės organizatorius ir (ar) kelionių agentūra, kuri yra sutarties šalis, yra atsakingi turistui už sutartyje numatytų įsipareigojimų tinkamą vykdymą, nepaisant to, ar tuos įsipareigojimus turi įvykdyti kelionės organizatorius ir (ar) kelionių agentūra, ar kiti paslaugų teikėjai, kurių pagalba kelionės organizatorius arba kelionių agentūra naudojosi.

  Straipsnio pakeitimai:

  Nr. IX-2476, 2004-10-12, Žin., 2004, Nr. 156-5689 (2004-10-26)


  Grįžti atgal
  Verta pažiūrėti:

  Keleivių vadovas
  (.pdf)
  Elektroninė prekyba
  (plačiau)
  Keleivių teisės
  (plačiau)
  Būk budrus mokėdamas elektroninėmis mokėjimo priemonėmis
  (plačiau)
  Esminiai statinio reikalavimai
  (plačiau)
  Informacija Pirkėjams
  (plačiau)
  Tyrimas
  (skaityti plačiau)


   

  Apsilankykite:

  www.esaugumas.lt

  www.lb.lt/lt/euras/

  www.renovacija.lt

  www.ecc.lt

  www.dolceta.eu

  Ką reikia žinoti perkant?  Apie Centrą | Įstatymai | Institucijos | Klausimai/Atsakymai | Straipsniai | Kontaktai