JEIGU PASTEBĖJOTE, KAD YRA APGAUDINĖJAMI VARTOTOJAI, PRANEŠKITE MUMS!
 • PAGRINDINIS
 • APIE CENTRĄ
 • KONTAKTAI
 • ARCHYVAS
 • NUORODOS
 • ELEKTRONINĖ PREKYBA
 • KELEIVIŲ TEISĖS
 • VERTA ŽINOTI


 • NEĮGALIESIEMS
 • DRAUDIMO ĮSTATYMAS


  1Šio Įstatymo paskirtis
  2Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos
  3Draudimo veikla
  4Perdraudimo veikla
  5Draudimo ir perdraudimo tarpininkavimo veikla
  6Atstovybės
  7Draudimo šakos ir grupės
  8Gyvybės ir ne gyvybės draudimo veiklos Lietuvos Respublikoje atskyrimas
  9Ne gyvybės draudimo šakos papildomos draudimo rizikos
  10Didelė draudimo rizika
  11Nepriekaištingos reputacijos, kvalifikacijos ir patirties vertinimas
  12Draudimo veiklos licencija
  13Draudimo įmonės pavadinimas
  14Prašymas draudimo veiklos licencijai gauti
  15Draudimo veiklos licencijos išdavimas
  16Konsultacijos su kitomis institucijomis
  17Informacija apie pasikeitimus
  18Draudimo veiklos licencijos pakeitimas
  19Draudimo veiklos licencijos galiojimo sustabdymas ir panaikinimas
  20Bendrosios nuostatos
  21Draudimo įmonės skaidrus, patikimas ir apdairus valdymas
  22Draudimo įmonės akcijų perleidimas
  23Draudimo įmonės stebėtojų taryba
  24Draudimo įmonės valdyba
  25Vyriausiasis aktuarijus
  26Draudimo įmonės veiklos vidaus kontrolė
  27Draudimo įmonės sutartys su kitais asmenimis
  28Draudimo įmonės filialai
  29Interesų konflikto ribojimai
  30Organizacinis fondas
  31Įstatinis kapitalas
  32Nuosavas ir skolintas kapitalas
  33Verslo planas
  34Draudimo techniniai atidėjiniai
  35Draudimo techninių atidėjinių padengimas turtu
  36Draudimo techninių atidėjinių sudarymo ir jų padengimo turtu reikalavimų nevykdymas
  37Perdraudimas
  38Persidraudimas
  39Mokumo atsarga
  40Finansinės būklės atkūrimo planai
  41Teisių ir pareigų pagal draudimo sutartis perleidimas
  42Leidimo perleisti teises ir pareigas pagal draudimo sutartis išdavimas
  43Apskaita, atskaitomybė ir auditas
  44Ketvirtojo skirsnio nuostatų taikymas
  45Papildomos priežiūros apimtis
  46Kompetentingos institucijos
  47Vidaus kontrolė ir teisė į informaciją
  48Priežiūros komisijos teisė į informaciją
  49Bendradarbiavimas
  50Sandoriai įmonių grupės viduje
  5144 straipsnio 2 dalyje nurodytos draudimo įmonės koreguota mokumo atsarga
  5244 straipsnio 3 dalyje nurodytos draudimo įmonės koreguota mokumo atsarga
  53Draudimo įmonių teisė teikti paslaugas kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje
  54Draudimo įmonės filialo kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje steigimas
  55Draudimo įmonių, vykdančių ne gyvybės draudimą, filialai Šveicarijos Konfederacijoje
  56Teisė vykdyti draudimo veiklą Lietuvos Respublikoje
  57Kitų Europos Sąjungos valstybių narių draudimo įmonių teisė teikti paslaugas Lietuvos Respublikoje
  58Kitų Europos Sąjungos valstybių narių draudimo įmonių filialai
  59Šveicarijos Konfederacijos draudimo įmonių, vykdančių ne gyvybės draudimo veiklą, filialai
  60Kalba
  61Teisė vykdyti draudimo veiklą
  62Leidimas filialo draudimo veiklai
  63Prašymas išduoti leidimą filialo draudimo veiklai
  64Leidimo filialo draudimo veiklai išdavimas
  65Informacija apie pasikeitimus
  66Leidimo filialo draudimo veiklai galiojimo sustabdymas ir panaikinimas
  67Filialo vadovas ir kiti darbuotojai
  68Verslo planas
  69Filialo draudimo techniniai atidėjiniai
  70Filialo perdraudimo veiklos ypatumai
  71Filialo mokumo atsarga
  72Užsienio valstybės draudimo įmonės indėlis
  73Teisių ir pareigų pagal filialo draudimo sutartis perleidimas
  74Lengvatos steigiant ar įsteigus filialus keliose Europos Sąjungos valstybėse narėse
  75Skyriaus nuostatų taikymas
  76Draudimo sutarčių skirstymas
  77Draudimo taisyklių sąlygos
  78Informacija draudėjui
  79Draudimo interesas
  80Draudimo įmokos nesumokėjimas
  81Teisė į draudimo išmoką
  82Draudimo išmokos mokėjimas
  83Automatinis draudimo sutarties termino pratęsimas
  84Draudiko atsiskaitymas su draudėju nutraukus draudimo sutartį
  85Naudos gavėjo, apdraustojo ir nukentėjusio trečiojo asmens pareigos
  86Draudėjas, apdraustasis ir naudos gavėjas
  87Turto vertė turto draudimo atveju
  88Draudimo išmoka
  89Didelis neatsargumas
  90Apdraustasis
  91Draudiminis įvykis
  92Draudiko atlyginamos išlaidos
  93Draudimo išmokos mokėjimas
  94Tiesioginio reikalavimo teisė
  95Draudimo išmokos išmokėjimo pasekmės
  96Draudiko teisė išreikalauti sumokėtas sumas iš draudėjo ar apdraustojo
  97Daikto perleidimas
  98Draudimo sutarties sudarymas
  99Informacija gyvybės draudimo sutarties draudėjui
  100Draudimo rizika
  101Draudimo išmoka dėl apdraustojo mirties
  102Naudos gavėjo paskyrimas ir pakeitimas
  103Civilinio kodekso nuostatų taikymo išimtys
  104Draudimo išmoka
  105Draudėjo teisė atsisakyti mokėti draudimo įmokas
  106Draudiko teisė nutraukti draudimo sutartį
  107Draudimo sutarties nutraukimas lengvatinėmis sąlygomis
  108Draudimo įmokos sumokėjimas nutraukus draudimo sutartį
  109Išperkamosios sumos išmokėjimas
  110Iš draudimo sutarties atsirandančių turtinių teisių perleidimas
  111Iš draudimo sutarties atsirandančių turtinių teisių įkeitimas
  112Apdraustasis
  113Kitų šio Įstatymo nuostatų taikymas
  114Draudimo rizika
  115Dalyvavimas bendrajame draudime
  116Bendrasis draudimas Europos Sąjungos valstybėse narėse
  117Skyriaus nuostatų taikymas
  118Imperatyvios teisės normos
  119Ne gyvybės draudimo sutartims taikytina teisė
  120Privalomojo draudimo sutartims taikytina teisė
  121Gyvybės draudimo sutartims taikytina teisė
  122Skirsnio nuostatų taikymas
  123Intervencinės priemonės
  124Informacija apie intervencines priemones
  125Draudimo įmonių pabaiga, pertvarkymas ir bankrotas
  126Savanoriškas draudimo įmonės likvidavimas
  127Prašymas inicijuoti draudimo įmonės veiklos tyrimą
  128Priverstinis draudimo įmonės likvidavimas
  129Draudimo įmonės bankrotas
  130Užsienio valstybės draudimo įmonės reorganizavimas, susijęs su filialu, įsteigtu Lietuvos Respublikoje
  131Užsienio valstybės draudimo įmonės filialo, įsteigto Lietuvos Respublikoje, veiklos nutraukimas
  132Užsienio valstybės draudimo įmonės filialo, įsteigto Lietuvos Respublikoje, priverstinis veiklos nutraukimas
  133Informacija, susijusi su draudimo įmonės likvidavimu ir bankroto byla bei užsienio valstybės draudimo įmonės filialo veiklos nutraukimu
  134Likviduojamos, bankrutavusios draudimo įmonės ir užsienio valstybės draudimo įmonės filialo, kurio veikla nutraukiama, turto, dengiančio draudimo techninius atidėjinius, naudojimas
  135Bankrutuojančių draudimo įmonių draudimo sutarčių pasibaigimas
  136Užsienio valstybių draudimo įmonių filialų draudimo sutarčių pasibaigimas
  137Draudėjų kreditoriniai reikalavimai pasibaigus gyvybės draudimo sutartims
  138Teisių ir pareigų pagal bankrutuojančios draudimo įmonės gyvybės draudimo sutartis perleidimo ypatumai
  139Teisių ir pareigų pagal užsienio valstybės draudimo įmonės filialo, kurio veikla nutraukiama, gyvybės draudimo sutartis perleidimo ypatumai
  140Likviduojamos ir bankrutuojančios draudimo įmonės draudimo veiklos licencija
  141Užsienio valstybės draudimo įmonės filialo, kurio veikla nutraukiama, leidimas filialo draudimo veiklai
  142Trečiųjų asmenų teisės
  143Reikalavimai skiriamiems asmenims
  144Skyriaus nuostatų taikymas
  145Licencija draudimo brokerių įmonės veiklai
  146Licencijos draudimo brokerių įmonės veiklai išdavimas
  147Reikalavimai draudimo brokerių įmonei
  148Draudimo brokerių įmonės valdymas
  149Draudimo brokerių įmonių nepriklausomumas
  150Licencijos draudimo brokerių įmonės veiklai galiojimo sustabdymas ir panaikinimas
  151Draudimo brokeris
  152Draudimo brokerių rūmai
  153Draudimo brokerių rūmų steigimas ir registravimas
  154Draudimo brokerių rūmų įstatai
  155Draudimo brokerių rūmų nariai
  156Draudimo brokerio pašalinimas iš Draudimo brokerių rūmų
  157Draudimo brokerių rūmų funkcijos
  158Draudimo brokerių rūmų valdymas
  159Visuotinis Draudimo brokerių rūmų narių susirinkimas
  160Draudimo brokerių rūmų prezidiumas ir administracija
  161Pagrindas iškelti draudimo brokeriui drausmės bylą
  162Draudimo brokerių garbės teismas
  163Drausminės nuobaudos ir kiti Draudimo brokerių garbės teismo priimami sprendimai
  164Draudimo brokerių garbės teismo sprendimų apskundimas
  165Draudimo brokerių rūmų lėšų šaltiniai
  166Draudimo brokerių rūmų finansinės veiklos kontrolė
  167Draudimo brokerių rūmų reorganizavimas ir likvidavimas
  168Priklausomų draudimo tarpininkų sąrašas
  169Priklausomų draudimo tarpininkų profesinės civilinės atsakomybės draudimas
  170Priklausomų draudimo tarpininkų draudimo tarpininkavimo veikla
  171Priklausomų draudimo tarpininkų tarpininkavimas kitos Europos Sąjungos valstybės narės draudimo įmonėms, vykdančioms veiklą Lietuvos Respublikoje
  172Priklausomų draudimo tarpininkų sąrašo duomenų viešumas
  173Teisė teikti paslaugas ir steigimosi teisė
  174Draudimo ir perdraudimo tarpininkų veiklos formos
  175Draudimo ir perdraudimo tarpininkų veiklos pradžia
  176Draudimo ir perdraudimo tarpininkų veikla
  177Nepriklausomų draudimo tarpininkų įmonės dukterinė įmonė ir filialas
  178Leidimo filialo veiklai išdavimas
  179Leidimo filialo veiklai galiojimo sustabdymas ir panaikinimas
  180Perdraudimo tarpininkai
  181Priežiūros komisija
  182Priežiūros komisijos sudėtis ir sudarymo tvarka
  183Priežiūros komisijos posėdžiai
  184Priežiūros komisijos pirmininkas
  185Priežiūros komisijos administracija
  186Priežiūros komisijos tarnybos paslaptys ir informacijos, susijusios su šiame Įstatyme nustatytų subjektų priežiūra, teikimas
  187Priežiūros komisijos išlaikymas
  188Priežiūros komisijos finansinė atskaitomybė
  189Priežiūros komisijos metinė ataskaita
  190Statistiniai duomenys
  191Priežiūros komisijos pirmininko pranešimas Lietuvos Respublikos Vyriausybei
  192Priežiūros komisijos funkcijos
  193Priežiūros komisijos teisės
  194Priežiūros komisijos teisės aktai
  195Bendrosios nuostatos dėl Priežiūros komisijos priimamų sprendimų
  196Priežiūros komisijos teisė į informaciją
  197Poveikio priemonės
  198Poveikio priemonių taikymo pagrindai ir tvarka
  199Privalomasis teisių ir pareigų pagal draudimo sutartis perleidimas
  200Turto areštas
  201Priežiūros komisijos skiriamos baudos
  202Kitų Europos Sąjungos valstybių narių draudimo įmonių, teikiančių paslaugas Lietuvos Respublikoje, ir Europos Sąjungos valstybių narių draudimo įmonių filialų, įsteigtų Lietuvos Respublikoje, priežiūra
  203Kitos Europos Sąjungos valstybės narės draudimo tarpininkų, teikiančių paslaugas Lietuvos Respublikoje, ar šių tarpininkų Lietuvos Respublikoje įsteigtų filialų veiklos priežiūra
  204Priežiūros komisijos teisės į informaciją, susijusios su perdraudimo ir perdraudimo tarpininkavimo veikla
  205Priežiūros komisijos rengiami patikrinimai
  206Draudimo taisyklės ir kita informacija
  207Vartotojų ginčų su draudiku nagrinėjimas
  208Bendradarbiavimas tiesioginio draudimo priežiūros klausimais
  209Informacija apie privalomąjį draudimą
  210Informacija, susijusi su užsienio valstybių asmenimis
  211Informacija, susijusi su Teisių ir pareigų pagal draudimo sutartis perleidimas
  212Poveikio priemonės
  213Intervencinės priemonės
  214Papildoma priežiūra
  215Likvidavimas ir bankrotas
  216Įstatymo įsigaliojimas
  217Nuostatos, susijusios su Lietuvos Respublikos naryste Europos Sąjungoje
  218Nuostatos, susijusios su juridinių asmenų registru
  219Nuostatos dėl Priežiūros komisijos
  220Valstybinės draudimo priežiūros tarnybos prie Finansų ministerijos teisinio statuso keitimas
  221Pasiūlymas Vyriausybei ir įpareigojimas Priežiūros komisijai
  222Draudimo veiklos licencija
  223Minimalus garantinis fondas
  224Kiti reikalavimai draudimo įmonėms
  225Likvidavimas ir bankrotas
  226Draudimo tarpininkai
  227Piniginis vienetas
  228Pasaulio prekybos organizacijos narių draudimo įmonės
  229Pasaulio prekybos organizacijos narių draudimo įmonių filialai
  230Draudimo sutartis

  Grįžti atgal  Verta pažiūrėti:

  Keleivių vadovas
  (.pdf)
  Elektroninė prekyba
  (plačiau)
  Keleivių teisės
  (plačiau)
  Būk budrus mokėdamas elektroninėmis mokėjimo priemonėmis
  (plačiau)
  Esminiai statinio reikalavimai
  (plačiau)
  Informacija Pirkėjams
  (plačiau)
  Tyrimas
  (skaityti plačiau)


   

  Apsilankykite:

  www.esaugumas.lt

  www.lb.lt/lt/euras/

  www.renovacija.lt

  www.ecc.lt

  www.dolceta.eu

  Ką reikia žinoti perkant?  Apie Centrą | Įstatymai | Institucijos | Klausimai/Atsakymai | Straipsniai | Kontaktai